מידע לסטודנטים יוצאים בחילופי סטודנטים

באחריות סטודנטים שיוצאים לחילופים להסדיר את כל הנושאים אשר נוגעים לויזה/ אשרת שהיה במדינה המארחת טרם הנסיעה.

יש לברר מול המוסד המארח ו/או מול השגרירות/הקונסוליה בישראל מהי המדיניות לגבי הענקת אשרת סטודנט ואלו מסמכים נדרשים מבעוד מועד.

אין לנסוע לחילופים מבלי להסדיר נושא זה.

שלח לחבר

חילופי סטודנטים - מה זה?

לאוניברסיטת תל-אביב קשרים עם כ-200 מוסדות אקדמיים ב-40 מדינות ברחבי העולם.

קשרים אלה מאפשרים לסטודנטים באוניברסיטת תל-אביב ללמוד סמסטר או שניים באוניברסיטה בחו"ל בעודם רשומים לאוניברסיטת תל אביב.

תכנית חילופי הסטודנטים מיועדת למי שרשומים כסטודנטים מן המניין לתואר ראשון, שני ושלישי באוניברסיטת תל-אביב. סטודנטים בתואר ראשון יכולים לצאת החל מהסמסטר השני של שנת הלימודים השנייה וסטודנטים בתואר שני יכולים לצאת החל מהסמסטר הראשון של שנת הלימודים השנייה.  

 

מהם התנאים הבסיסיים ליציאה לחילופין?

על מנת לצאת לחילופין, תחילה בדקו שהנכם:

 • סטודנטים מן המנין רשומים באוניברסיטת תל-אביב (עם אישור רישום/כרטיס סטודנט)
 • בעלי ממוצע 82 ומעלה בכל חוג
 • לידיעתכם: החילופים אפשריים בטווח הזמנים שלהלן:

תואר ראשון: החל מהסמסטר השני בשנת הלימודים השניה ועד הסמסטר הראשון של שנת הלימודים האחרונה

תואר שני: החל מהסמסטר הראשון בשנת הלימודים השניה ועד הסמסטר הראשון של שנת הלימודים האחרונה

 

מהי העלות?

הסכמי חילופים מאפשרים לסטודנטים מאוניברסיטת תל אביב ללמוד באוניברסיטה שותפה בחו"ל, כאשר שכר הלימוד משולם רק לאוניברסיטת תל אביב ולא לאוניברסיטה המארחת.

ככלל, מעבר לכך העלויות הנלוות הן באחריות התלמיד, כך שסטודנט היוצא לחילופים צריך לוודא שיש לו המשאבים הרלוונטיים. אוניברסיטאות שונות עשויות לדרוש תשלומים נוספים על חומרי לימוד, חברות באגודת הסטודנטים וכיוצא בזה.

חובה: ביטוח רפואי הוא חובה על כל סטודנט שיוצא במסגרת חילופי הסטודנטים! אין לאוניברסיטת תל-אביב מחויבות כלשהי – כספית, ביטוחית, רפואית או אחרת – כלפי, הסטודנטים הלומדים בחו"ל.

 

כיצד מגישים בקשה לחילופים?

סטודנטים המעוניינים בתכנית ועונים על התנאים המקדימים שלמעלה, יכולים לאתר מתוך רשימת המוסדות הרלוונטיים אוניברסיטה המתאימה לתחומי העניין שלהם. לאוניברסיטת תל אביב קשר עם אוניברסיטאות רבות, ועל הסטודנט המבקש לצאת לחילופים ללמוד היטב את תנאיה של האוניברסיטה אליה ירצה לצאת לפני הגשת הבקשה.  לשם כך, ניתן לפנות בדוא"ל לאוניברסיטת היעד או להתייעץ עם אנשי סגל בפקולטת הבית של הסטודנט. המשרד לקשרי חוץ אקדמיים באוניברסיטת תל-אביב אינו מוסמך ו/או אחראי למידע הרשום באתר האוניברסיטה המארחת בשום צורה שהיא.

 

שימו לב כי הסכם שיתוף פעולה מאפשר חילופים במימוש מידי בעוד שהסכמים אשר מצוינים לידם ראשי-התיבות MOU (הצהרת כוונות / מזכר הבנות) פירושם כי ההסכם איננו מחייב בפועל חילופי סטודנטים אלא דורש בדיקה האם הדבר אפשרי.

 

יש לשים לב לנושא מבחני ידע באנגלית הנדרשים באוניברסיטאות מסוימות. מנסיוננו, חלק מן האוניברסיטאות מקפידות על קוצה של נקודה וכדאי להיערך מראש למבחנים אלו. 

 

ניתן להגיש בקשה לאוניברסיטה אחת בלבד. עם זאת, עצם ציון שמה של אוניברסיטה ברשימת המוסדות אינו מבטיח כי זו תיאות לקבל את הבקשה. במקרה שהאוניברסיטה שבחרתם תסרב לקבל סטודנטים נכנסים, ניתן יהיה להגיש בקשה לאוניברסיטה נוספת.

 

לאחר שהאוניברסיטה המארחת תשלח הסכמה עקרונית לקבל את מועמדותכם, יהיה עליכם להכין את המסמכים הבאים (יש להגישם אל המשרד לקשרי חוץ אקדמיים בתל-אביב עד 30 יום טרם המועד האחרון להגשת מועמדויות לאוניברסיטה המארחת):

 • טופס מועמדות לחילופי סטודנטים.
 • אישור רישום לאוניברסיטה. 
 • קורות חיים באנגלית.
 • גיליון ציונים באנגלית (כזכור, עם ממוצע 82 ומעלה בכל חוג, בכפוף לקריטריונים של החוג).
 • פירוט המניעים ללימודים בחו"ל (באנגלית, כחצי עמוד עד עמוד).
 • אישור הפקולטה/חוג בו לומד הסטודנט ללימודים בחו"ל ולקורסים שנבחרו על-ידו. באישור יצוין אלו קורסים יוכרו על-ידי הפקולטה/חוג כחלק מהדרישות לתואר. טופס להורדה: אישור החוג ללימודים בחו"ל.
 • התחייבות הסטודנט בחילופים - טופס בו מאשר הסטודנט כי אם מועמדותו תאושר, הוא ירשם וישלם שכ"ל לאוניברסיטת תל-אביב (יש להודיע ברישום כי מדובר בחילופין ולא בהפסקת לימודים) ויתחייב למלא אחר כל הדרישות הנובעות מנסיעתו לחילופי הסטודנטים.
 • אישור על ידיעת שפת האנגלית ברמה 2B ומעלה. יש להגיש אישור רק במידה ועברת בהצלחה את הראיון.

 

יש לשים לב לתאריך האחרון להרשמה באוניברסיטה המארחת. הבקשה המלאה, כולל כל המסמכים הדרושים, תוגש למשרד לקשרי חוץ אקדמיים עד חודש לפני מועד סגירת ההרשמה באוניברסיטה המארחת. לאור מקרים שקרו בעבר, בקשות שיוגשו לאחר מכן – לא תטופלנה.

סטודנט המבקש לצאת לחילופים על פי התנאים דלעיל מתבקש להתחיל בתהליך הבקשה כארבעה חודשים לפני מועד סגירת ההרשמה באוניברסיטה המארחת, כך שעד חודש לפני מועד זה, יוגשו למשרד לקשרי חוץ אקדמיים כל המסמכים הדרושים על ידי האוניברסיטה המארחת.

לאחר מסירת כל המסמכים ובדיקתם במשרד לקשרי חוץ אקדמיים, יוזמן הסטודנט לראיון עם חבר הסגל האחראי על המשרד. 

 

הסטודנט מחויב בתשלום הראשון (טרום סמסטר), לאוניברסיטת תל אביב וההתחשבנות עם הסטודנט לאחר שובו מהחילופים היא בכפוף לתקנות שכר לימוד באוניברסיטת תל אביב, עבור שנת הלימודים במהלכה יעדר. עם שובו, יחויב הסטודנט לפי היקף הפטורים שלו. הקורסים שנלמדו בחו"ל מזכים את הסטודנט במכסת השעות לתואר בלבד.

 

מומלץ לסטודנט לבדוק טרם היציאה לחילופים שהקורסים שהוא עתיד ללמוד בחו"ל יוכרו על-ידי החוג שלו באוניברסיטת תל-אביב ושהוא עתיד לקבל פטור (חלקי או מלא) בגינם. לצורך זה יש לפנות מראש לוועדת ההוראה היחידתית בצירוף סילבוס של הקורסים ולקבל את אישורה. האחריות לכך היא על הסטודנט.

לתשומת לבכם, בקורסים שילמדו במוסד המארח חובה לקבל ציון מספרי לצורך הכרה באוניברסיטת תל אביב.

לא יוכרו קורסים בציון עובר/ נכשל.

 

במידה שהסטודנט מתקבל על-ידי האוניברסיטה בחו"ל ומקבל אישור מחוג הלימוד שלו באוניברסיטת תל אביב, הנו רשאי לנסוע ויקבל הכרה בשעות הלימודים שהשלים בחו"ל ואשר אושרו מראש, לאחר הגשת גיליון ציונים בתום הסמסטר או שנה"ל בחו"ל. יש לשים לב באיזה אופן חושבו השעות שנלמדו בקורס ולאיזו שיטת נקודות קרדיט הן תורגמו. בהתאם להנחיות הפקולטה של הסטודנט, יקבעו מדדים להתאמת נקודות זכות אלה לשיטה הנהוגה באוניברסיטת תל-אביב.

 

חשוב להדגיש כי במקרים רבים, הקורסים הניתנים בחו"ל אינם מהווים תחליף לסמסטר מלא באוניברסיטת תל אביב. עקב כך חל לעתים קרובות עיכוב של סמסטר (ולפעמים אף יותר) בסיום החובות לתואר. עיכוב זה עלול לגרור חיובי שכ"ל נוספים ("דמי גרירה"). על הנוסעים להיות מודעים לאפשרות זו.

 

באחריות הסטודנט היוצא לעדכן הן את החוג שלו והן את המרכז למרשם באשר ליציאתו לחילופים ולמשך הזמן שלהם. עם חזרתו ארצה, ידווח לו חידוש לימודים. לאחר שימציא את האישור על הציון מחו"ל ובכפוף לאישור, כאמור, של ועדת ההוראה היחידתית להכרה בקורס, יערך הדיווח במחשב כפטור ללא ציון או כל סטטוס אחר שיאושר על-ידי החוג.

 

קבלתם של הסטודנטים או אי קבלתם על-ידי האוניברסיטה המארחת, אחרי שסיימו את הליכי הרישום באוניברסיטת תל אביב, תלויים בשיקולי האוניברסיטה המארחת בלבד.

 

סטודנטים שלא ירשמו ולא יציגו את אישור הרישום במשרדנו, יבוטל מעמדם כסטודנטים בחילופים ואוניברסיטת תל אביב לא תהיה אחראית ללימודיהם בחו"ל.

 

שימו לב: כאשר סטודנט יוצא לסמסטר אחד, ובמהלכו מבקש להשאר סמסטר נוסף, עליו לקבל אישור האוניברסיטה המארחת ואישור המשרד לקשרי חוץ אקדמיים. סמסטר נוסף לא יוכר אלא אם אושר מראש.

 

(ההנחיות שהוצגו לעיל מנוסחות בלשון זכר אולם מיועדות לשני המינים)

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive