חילופי סטודנטים באוניברסיטת תל אביב

חילופי סטודנטים - מה זה?

לאוניברסיטת תל-אביב קשרים עם כ-200 מוסדות אקדמיים ב-40 מדינות ברחבי העולם.

קשרים אלה מאפשרים לסטודנטים באוניברסיטת תל-אביב ללמוד סמסטר או שניים באוניברסיטה בחו"ל בעודם רשומים לאוניברסיטת תל אביב.

תכנית חילופי הסטודנטים מיועדת למי שרשומים כסטודנטים מן המניין לתואר ראשון, שני ושלישי באוניברסיטת תל-אביב. סטודנטים בתואר ראשון יכולים לצאת החל מהסמסטר השני של שנת הלימודים השנייה וסטודנטים בתואר שני יכולים לצאת החל מהסמסטר הראשון של שנת הלימודים השנייה.  

 

מהם התנאים הבסיסיים ליציאה לחילופין?

על מנת לצאת לחילופין, תחילה בדקו שהנכם:

 • סטודנטים רשומים באוניברסיטת תל-אביב (עם אישור רישום/כרטיס סטודנט)
 • בעלי ממוצע 80 ומעלה בכל חוג
 • לידיעתכם: החילופים אפשריים בטווח הזמנים שלהלן:

תואר ראשון: החל מהסמסטר השני בשנת הלימודים השניה ועד הסמסטר הראשון של שנת הלימודים האחרונה

תואר שני: החל מהסמסטר הראשון בשנת הלימודים השניה ועד הסמסטר הראשון של שנת הלימודים האחרונה

 

מהי העלות?

ההסכמים האקדמיים מאפשרים לסטודנטים מאוניברסיטת תל אביב ללמוד באוניברסיטה שותפה בחו"ל, כאשר שכר הלימוד משולם רק לאוניברסיטת תל אביב ולא לאוניברסיטה המארחת.

ככלל, מעבר לכך העלויות הנלוות הן באחריות התלמיד, כך שסטודנט היוצא לחילופין צריך לוודא שיש לו המשאבים הרלוונטיים (דמי מחיה והוצאות בחו"ל). אוניברסיטאות שונות עשויות לדרוש תשלומים נוספים על חומרי לימוד, חברות באגודת הסטודנטים וכיוצא בזה.

חובה: ביטוח רפואי הוא חובה על כל סטודנט שיוצא במסגרת חילופי הסטודנטים! אין לאוניברסיטת תל-אביב מחויבות כלשהי – כספית, ביטוחית, רפואית או אחרת – כלפי, הסטודנטים הלומדים בחו"ל.

 

כיצד מגישים בקשה לחילופין?

סטודנטים המעוניינים בתכנית ועונים על התנאים המקדימים שלמעלה, יכולים לאתר מתוך רשימת המוסדות הרלוונטיים אוניברסיטה המתאימה לתחומי העניין שלהם. לאוניברסיטת תל אביב קשר עם אוניברסיטאות רבות, ועל הסטודנט המבקש לצאת לחילופין ללמוד היטב את תנאיה של האוניברסיטה אליה ירצה לצאת לפני הגשת הבקשה. ניתן, לשם כך, לפנות בדוא"ל לאוניברסיטת היעד או להתייעץ עם אנשי סגל בפקולטת הבית של הסטודנט. המשרד לקשרי חוץ אקדמיים באוניברסיטת תל-אביב אינו מוסמך ו/או אחראי למידע הרשום באתר האוניברסיטה המארחת בשום צורה שהיא.

 

שימו לב כי הסכם שיתוף פעולה מאפשר חילופין במימוש מידי בעוד שהסכמים אשר מצוינים לידם ראשי-התיבות MOU (הצהרת כוונות / מזכר הבנות) פירושם כי ההסכם איננו מחייב בפועל חילופי סטודנטים אלא דורש בדיקה האם הדבר אפשרי.

 

יש לשים לב לנושא מבחני ידע באנגלית הנדרשים באוניברסיטאות מסוימות. מנסיוננו, חלק מן האוניברסיטאות מקפידות על קוצה של נקודה וכדאי להיערך מראש למבחנים אלו. 

 

ניתן להגיש בקשה לאוניברסיטה אחת בלבד. עם זאת, עצם ציון שמה של אוניברסיטה ברשימת המוסדות אינו מבטיח כי זו תיאות לקבל את הבקשה. במקרה שהאוניברסיטה שבחרתם תסרב לקבל סטודנטים נכנסים, ניתן יהיה להגיש בקשה לאוניברסיטה נוספת.

 

לאחר שבחרתם מוסד שברצונכם לצאת אליו, הנכם מוזמנים להגיש בקשה למשרד לקשרי חוץ אקדמיים בכתובת : acadaff@tauex.tau.ac.il  יש לשלוח למשרד מייל קצר באנגלית ובו להציג את עצמכם, באיזה חוג אתם לומדים, באיזה שלב בתואר הנכם, באיזה מוסד תהיו מעוניינים ללמוד ובאיזה סמסטר (סמסטר אחד או שניים). המשרד ישלח שאילתא לאוניברסיטה המארחת כדי לראות את נכונותה ויכולתה של זו לקלוט סטודנטים מאוניברסיטת תל אביב בסמסטר הרלוונטי. מייל ראשוני זה הוא תנאי סף לפתיחת הליך הטיפול בבקשה!

 

לאחר שהאוניברסיטה המארחת תשלח הסכמה עקרונית לקבל את מועמדותכם, יהיה עליכם להכין את המסמכים הבאים (יש להגישם אל המשרד לקשרי חוץ אקדמיים בתל-אביב עד 30 יום טרם המועד האחרון להגשת מועמדויות לאוניברסיטה המארחת):

 • אישור רישום/כרטיס סטודנט.
 • קורות חיים באנגלית.
 • גיליון ציונים מודפס באנגלית (כזכור, עם ממוצע 80 ומעלה בכל חוג, בכפוף לקריטריונים של החוג).
 • המלצה מאיש סגל או גורם מוסמך אחר בחוג הלימוד של הסטודנטים.
 • פירוט המניעים ללימודים בחו"ל (באנגלית, כחצי עמוד עד עמוד).
 • אישור הפקולטה/חוג בו לומד הסטודנט ללימודים בחו"ל ולקורסים שנבחרו על-ידו. באישור יצוין אלו קורסים יוכרו על-ידי הפקולטה/חוג כחלק מהדרישות לתואר. טופס להורדה: אישור החוג ללימודים בחו"ל.
 • התחייבות הסטודנט בחילופין - טופס בו מאשר הסטודנט כי אם מועמדותו תאושר, הוא ירשם וישלם שכ"ל לאוניברסיטת תל-אביב (יש להודיע ברישום כי מדובר בחילופין ולא בהפסקת לימודים) ויתחייב למלא אחר כל הדרישות הנובעות מנסיעתו לחילופי הסטודנטים.
 • כל הטפסים הנדרשים על ידי האוניברסיטה המארחת.
 • סטודנטים המעוניינים ללמוד במוסד המארח בשפה שאינה אנגלית, נדרשים לספק אישור רשמי על ידיעת השפה בה יילמדו הקורסים במוסד המארח ברמת 2B ומעלה. 

 

יש לשים לב לתאריך האחרון להרשמה באוניברסיטה המארחת. הבקשה המלאה, כולל כל המסמכים הדרושים, תוגש למשרד לקשרי חוץ אקדמיים עד חודש לפני מועד סגירת ההרשמה באוניברסיטה המארחת. לאור מקרים שקרו בעבר, בקשות שיוגשו לאחר מכן – לא תטופלנה.

 

לאחר מסירת כל המסמכים ובדיקתם במשרד לקשרי חוץ אקדמיים, יוזמן הסטודנט לראיון עם חבר הסגל האחראי על המשרד. 

 

הסטודנט מחויב בתשלום הראשון (טרום סמסטר), לאוניברסיטת תל אביב וההתחשבנות עם הסטודנט לאחר שובו מהחילופין היא בכפוף לתקנות שכר לימוד באוניברסיטת תל אביב, עבור שנת הלימודים במהלכה יעדר. עם שובו, יחויב הסטודנט ע"פ הקף הפטורים שלו. הקורסים שנלמדו בחו"ל מזכים את הסטודנט במכסת השעות לתואר בלבד.

 

מומלץ לסטודנט לבדוק טרם היציאה לחילופין שהקורסים שהוא עתיד ללמוד בחו"ל יוכרו על-ידי החוג שלו באוניברסיטת תל-אביב ושהוא עתיד לקבל פטור (חלקי או מלא) בגינם. לצורך זה יש לפנות מראש לוועדת ההוראה היחידתית בצירוף סילבוס של הקורסים ולקבל את אישורה. האחריות לכך היא על הסטודנט.

 

במידה שהסטודנט מתקבל על-ידי האוניברסיטה בחו"ל ומקבל אישור מחוג הלימוד שלו באוניברסיטת תל אביב, הנו רשאי לנסוע ויקבל הכרה בשעות הלימודים שהשלים בחו"ל ואשר אושרו מראש, לאחר הגשת גיליון ציונים בתום הסמסטר או שנה"ל בחו"ל. יש לשים לב באיזה אופן חושבו השעות שנלמדו בקורס ולאיזו שיטת נקודות קרדיט הן תורגמו. בהתאם להנחיות הפקולטה של הסטודנט, יקבעו מדדים להתאמת נקודות זכות אלה לשיטה הנהוגה באוניברסיטת תל-אביב.

 

חשוב להדגיש כי במקרים רבים, הקורסים הניתנים בחו"ל אינם מהווים תחליף לסמסטר מלא באוניברסיטת תל אביב. עקב כך חל לעתים קרובות עיכוב של סמסטר (ולפעמים אף יותר) בסיום החובות לתואר. עיכוב זה עלול לגרור חיובי שכ"ל נוספים ("דמי גרירה"). על הנוסעים להיות מודעים לאפשרות זו.

 

באחריות הסטודנט היוצא לעדכן הן את החוג שלו והן את המרכז למרשם באשר ליציאתו לחילופין ולמשך הזמן שלהם. עם חזרתו ארצה, ידווח לו חידוש לימודים. לאחר שימציא את האישור על הציון מחו"ל ובכפוף לאישור, כאמור, של ועדת ההוראה היחידתית להכרה בקורס, יערך הדיווח במחשב כפטור ללא ציון או כל סטטוס אחר שיאושר על-ידי החוג.

 

קבלתם של הסטודנטים או אי קבלתם על-ידי האוניברסיטה המארחת, אחרי שסיימו את הליכי הרישום באוניברסיטת תל אביב, תלויים בשיקולי האוניברסיטה המארחת בלבד.

 

סטודנטים שלא ירשמו ולא יציגו את אישור הרישום במשרדנו, יבוטל מעמדם כסטודנטים בחילופים ואוניברסיטת תל אביב לא תהיה אחראית ללימודיהם בחו"ל.

 

מועדי הגשת בקשות

סטודנט המבקש לצאת לחילופין על פי התנאים דלעיל מתבקש להתחיל בתהליך הבקשה כארבעה חודשים לפני מועד סגירת ההרשמה, כך שעד חודש לפני מועד זה, כבר יהיו בידיו כל המסמכים הדרושים.

 

שימו לב: כאשר סטודנט יוצא לסמסטר אחד, ובמהלכו מבקש להשאר סמסטר נוסף, עליו לקבל אישור האוניברסיטה המארחת ואישור המשרד לקשרי חוץ אקדמיים. סמסטר נוסף לא יוכר אלא אם אושר מראש.

 

בנוסף להסכמים הרגילים של חילופי סטודנטים, ישנן מספר תכניות מיוחדות כגון התכנית לחילופין מול אוניברסיטת ונציה וארסמוס מונדוס. כמו כן, יוצא מדי פעם "קול קורא" מאוניברסיטאות שונות, המציעות לעתים מענקי מחיה. מסמכים אלה מועברים לסטודנטים בתפוצה רחבה ומפורסמים גם באתר אגודת הסטודנטים ובהמשכו של עמוד זה.

 

(ההנחיות שהוצגו לעיל מנוסחות בלשון זכר אולם מיועדות לשני המינים)

 

קול קורא ומלגות לאוניברסיטאות ספציפיות

קול קורא לחילופי סטודנטים באוניברסיטאות וואסדה וקיוטו ביפן לשנה"ל תשע"ו

לפרטים נוספים לחצו על הקישורים: 

וואסדה 

קיוטו

החילופים מיועדים לסטודנטים לתואר ראשון החל מהסמסטר השני של שנת הלימודים השנייה ועד הסמסטר הראשון בשנת הלימודים האחרונה, ולסטודנטים לתואר שני החל מהסמסטר הראשון לשנת הלימודים השנייה ועד לסמסטר הראשון לשנת הלימודים האחרונה.

אתם מתבקשים לבדוק כי אתם עומדים גם בתנאים הנוספים המפורטים כאן ובמסמך המצורף: "תהליך הרשמה לסטודנט יוצא".

באוניברסיטת קיוטו מדובר בסמסטר אחד או בשני סמסטרים לסטודנטים לתואר ראשון ושני.

באוניברסיטת וואסדה מדובר על שנה אקדמית שלמה (2 סמסטרים) לסטודנטים לתואר ראשון ושני.

יש להגיש את המועמדות (גם אם בחרתם לצאת רק לסמסטר ב' באוניברסיטת קיוטו), לכל אחת משתי האוניברסיטאות למשרד לקשרי חוץ אקדמיים לא יאוחר מיום 1 בפברואר 2015.

 

פרטים ודרישות נוספות לאוניברסיטת קיוטו:

ראשית קראו את -הקול קורא בלינק הראשון ולאחר מכן את Factsheet ואת הוראות ההרשמה.  (כאן גם תוכלו למצוא סילבוס טנטטיבי לתכנית KUINEP)

שימו לב-- אם  עמדתם בתנאים ואתם מעוניינים להגיש מועמדות ההרשמה נעשית אך ורק דרך המשרד לקשרי חוץ אקדמיים ועל כן הנכם מתבקשים להעביר למשרדנו את כל המסמכים הנדרשים הן על ידי אוניברסיטת קיוטו והן על ידי אוניברסיטת ת"א כפי שמופיע באתר שלנו. (ובפסקה לעיל)

בנוסף עליכם להגיש את הטפסים הבאים:

1. (STATEMENT OF PURPOSE (General Exchange Program

2. LETTER OF RECOMMENDATION

3. (STATEMENT OF PURPOSE (KUINEP

4. HEALTH CERTIFICATE

5.  CERTIFICATE OF ENROLLMENT

6.  For JASSO Scholarship 

 

אוניברסיטת קונסטנץ בגרמניה תשע"ו

במסגרת הסכם שיתוף הפעולה עם אוניברסיטת Konstanz שבגרמניה, מתקיימים חילופי סטודנטים של סטודנטים מאוניברסיטת תל-אביב לכל התארים. אוניברסיטת קונסטנץ, בשיתוף עם קרן ,Kurt Lion מציעה לימודים ומעורבות במחקר במגוון תחומים אקדמיים: מדעי החיים, מדעי החברה, מדעי הרוח מדעים מדויקים ועוד.

 

משך הלימודים, במסגרת הסכם החילופים, הוא לסמסטר אחד, סמסטר סתיו 2015 (לעיתים קיימת אפשרות להארכת התקופה לשני סמסטרים רצופים). הסמסטר מתחיל בראשית חודש אוקטובר 2015 ומסתיים בסוף פברואר 2016.

 

חלק מהקורסים יינתנו בשפה האנגלית (ידיעת השפה הגרמנית תועיל אך אינה הכרחית). המעוניינים יוכלו להשתתף בקורס אינטנסיבי לימודי השפה הגרמנית בתחילת ספטמבר 2015.

 

כמו בכל הסכם חילופי סטודנטים, הסטודנטים יהיו פטורים מתשלום שכר לימוד באוניברסיטת קונסטנץ (למעט תשלומי חובה) , ושכר הלימוד ישולם באוניברסיטת תל-אביב. כמו כן יוענק למשתתפים מענק מחייה חודשי לתקופת השהייה בקונסטנץ כדלקמן:

 • לסטודנט לתואר ראשון: 500 יורו לחודש.
 • לסטודנט לתואר שני או שלישי: 600 יורו לחודש.
 • לסטודנטים יוצע דיור בעלות של 280-350 יורו בערך עבור חדר לחודש, כאשר שכ"ד ישולם ע"י הסטודנט.

 

בנוסף ניתנת לסטודנט קצבה חד פעמית בסך 300 יורו

 

המלגה מתחילה עם ההגעה לקונסטנץ ומסתיימת בתום התקופה או הנסיעה משם.

 

תכנית החילופין מיועדת לסטודנטים שטרם סיימו את מכסת הקורסים לתואר בתחום מדעי הרוח והחברה. סטודנטים לתואר ראשון יוכלו לצאת לחילופין החל מהסמסטר השני של שנת הלימודים השנייה ועד לסמסטר הראשון של שנת הלימודים האחרונה וסטודנטים לתואר שני או שלישי החל מהסמסטר הראשון של שנת הלימודים השנייה.

 

תלמידי מחקר בשלב הדוקטורט בכל יתר הפקולטות שאינם זקוקים לקורסים, מוזמנים למצוא לעצמם מנחים/ שותפי מחקר מאוניברסיטת קונסטאנץ ובכך ליהנות מהאפשרות של חילופי סטודנטים עם קונסטאנץ. 

 

אנא היכנסו לאתרים להלן, קראו היטב את המידע.

 

http://www.international.uni-konstanz.de/en/international-students/how-to-apply/exchange-students/

 

בשלב הראשון עליכם להגיש את הבקשה למשרד לקשרי חוץ אקדמיים על פי ההנחיות באתר של אוניברסיטת תל-אביב כמו כן את טופס ההרשמה וטופס הבקשה למגורים שניתן להוריד באתר ויש להעבירם בצרוף כל המסמכים הרשומים מטה למשרד לקשרי חוץ בלבד!

 

יש להגיש את החומר לא יאוחר מיום 1 במרץ 2015 למשרד לקשרי חוץ אקדמיים, בניין הסנאט חדר 220.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון:  6405119- 03  או לשלוח מייל לכתובת:  acadaff@tauex.tau.ac.il

 

 

VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY

VIU is one of the eligible host institutions for Italian Government Scholarships for students who are considering applying for Spring 2015 or Fall 2015 semesters at VIU.

The deadline for applications is May 28 2014 for studies in Italy during 2015.  

Scholarships for three months will be around 2000 euro. 

For the website with all of the relevant information, press here.

In addition to an online application form, the applicants will have to supply several certificates (e.g. certification of Italian language proficiency, admission letter from VIU, transcripts etc), so it is advisable that they start on their applications as soon as possible.

Selections are made by the Italian foreign missions in the student's country of origin.

Applicants should obtain country-specific information from the Italian diplomatic mission or Italian Cultural Institute in their country of origin, either in person or from the institutional websites. Contact details for Italian foreign missions abroad are available at Italian Embassies or Consulates Abroad

It is very important that VIU also be informed either directly by the student or by the Office of International Academic Affairs, if a student has applied/intends applying, so that we may provide any support needed as soon as possible.

Some considerations for the application:

The VIU Globalization Program is included in the category described in paragraph 3A of the Call for Applications:

Scholarships are available for university degree courses (Undergraduate and Postgraduate).

The online application form is available here.

In the top right corner select English from the drop-down menu, and click "subscribe". Fill out the form to obtain online credentials required for application.

Once credentials have been approved, when filling out the online form, the following information should be entered in the section "Available courses".

​If you have any further queries please contact either me or Cristina Di Gioia (cristina.digioia@univiu.org)

 

בהצלחה! 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive